Tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Bộ Công an đăng tải nội dung Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Dự thảo Luật đã được chỉnh lý sau khi tiếp thu ý kiến để các cơ quan, tổ chức, cá nhân biết.

Thực hiện quy định của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, được sửa đổi, bổ sung năm 2020, Bộ Công an đã đăng tải dự án Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trên Cổng Thông tin điện tử của Chính phủ và Cổng Thông tin điện tử của Bộ Công an để lấy ý kiến của cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định.

 

Qua thời hạn 60 ngày đăng tải, dự thảo Luật đã nhận được một số ý kiến tham gia góp ý xoay quanh các quy định về chức danh, chế độ chính sách, mẫu mã trang phục, trang thiết bị... cho lực lượng này. Theo đó, Bộ Công an đã tiếp thu và giải trình tại Báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến tham gia về dự thảo Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

 

Toàn văn Báo cáo và dự thảo Luật đã chỉnh lý xem tại tệp đính kèm./.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân