Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo Quyết định, dự thảo Thông tư đối với việc bãi bỏ các danh mục bí mật nhà nước

Ngày 03/3/2020, Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật do Thủ tướng Chính phủ ban hành và dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Mật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Tại Điều 1 của dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định xác định khu vực cấm, địa điểm cấm và toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật, Tối mật do Thủ tướng Chính phủ ban hành quy định việc bãi bỏ toàn bộ văn bản quy phạm pháp luật. Trong đó, 48 Quyết định bị bãi bỏ liên quan đến việc xác định khu vực cấm, địa điểm cấm; danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật thuộc phạm vi Quốc phòng, danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Chính phủ, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Ngân hàng, danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của ngành Tòa án nhân dân, danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật trong ngành Cơ yếu, danh mục bí mật nhà nước độ Tuyệt mật và Tối mật của Đài Tiếng nói Việt Nam...

 

Đối với dự thảo Thông tư bãi bỏ toàn bộ danh mục bí mật nhà nước độ Mật do Bộ trưởng Bộ Công an ban hành, bãi bỏ 41 Quyết định và 17 Thông tư liên quan đến danh mục bí mật nhà nước độ Mật trong ngành Ngân hàng, ngành Tòa án nhân dân, ngành Kiểm sát, ngành Y tế, ngành Giao thông vận tải, ngành Giáo dục đào tạo, ngành Xây dựng...

 

Toàn văn dự thảo Quyết định và dự thảo Thông tư nêu trên được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Minh An