Dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất chữa cháy - Bột chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và thử nghiệm

Mới đây, Bộ Công an đã hoàn thành dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất chữa cháy - Bột chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và thử nghiệm để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân.

Theo đó, dự thảo Tiêu chuẩn này quy định những yêu cầu về tính chất vật lý, hóa học, về hiệu suất tối thiểu được xác định bằng phương pháp thử nghiệm của các loại bột thích hợp cho việc dập tắt các loại đám cháy A, B, C và D. Yêu cầu về thông tin và công bố số liệu cũng được đặt ra đối với người sản xuất.

 

Ngoài ra, những lý do xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn được nêu rõ trong Bản thuyết minh xây dựng dự thảo Tiêu chuẩn, gồm: Thực hiện Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật 2006; Căn cứ tình hình cấp bách hiện nay cần nâng cao khả năng đánh giá chất lượng bột sử dụng cho công tác phòng cháy và chữa cháy; Từ các phân tích tình hình thế giới cũng như trong nước để phù hợp với tình hình thực tế trong nước hiện nay rất cần thiết phải xây dựng Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất chữa cháy - Bột chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật và phương pháp kiểm tra thay thế cho TCVN 6102:1996 - ISO 7202:1987…

 

Toàn văn dự thảo Tiêu chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chất chữa cháy - Bột chữa cháy - Yêu cầu kỹ thuật, phương pháp kiểm tra và thử nghiệm được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp của nhân dân trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân