Dự thảo Quyết định ban hành Quy chế phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển

Ngày 03/9/2020, Bộ Công an đăng tải dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển để lấy ý kiến đóng góp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân.

Hội nghị ký kết Quy chế phối hợp trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

 

Theo đó, dự thảo Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển áp dụng đối với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các cấp; các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan.

 

“Lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý thuộc Bộ Công an là nòng cốt trong các hoạt động phối hợp giữa các lực lượng trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm về ma tuý trên phạm vi toàn quốc, kể cả khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển” là một trong những nguyên tắc phối hợp được quy định cụ thể tại Điều 3 của dự thảo Quy chế. 

 

Tuân thủ quy định của pháp luật trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý; Thực hiện đúng chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn được giao; đảm bảo sự đoàn kết, hiệp đồng, hỗ trợ lẫn nhau; không gây cản trở lưu thông và các hoạt động hợp pháp qua biên giới, cửa khẩu và trên biển… cũng là một trong các nguyên tắc phối hợp được quy định.

 

Những nội dung phối hợp trong công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển, gồm có: Phối hợp tham mưu, chỉ đạo; Phối hợp trao đổi, kiểm tra, xác minh thông tin; Phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng; Phối hợp đấu tranh chuyên án và điều tra, truy xét, xử lý các vụ án, vụ việc cụ thể; Phối hợp thực hiện công tác hợp tác quốc tế trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma túy ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển… 

 

Đáng chú ý, công tác phối hợp tuyên truyền, vận động quần chúng quy định lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan cùng nhau phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương các cấp tổ chức tuyên truyền, giáo dục để Nhân dân khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển nắm vững pháp luật về phòng, chống ma tuý, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm về ma tuý, hậu quả và tác hại do ma tuý gây ra đối với đời sống xã hội; tham mưu, biên soạn tài liệu, xây dựng, triển khai kế hoạch tuyên truyền, vận động Nhân dân tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác và đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn về ma tuý.  

 

Bên cạnh đó, trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, lực lượng Công an, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau về đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, góp phần xây dựng lực lượng chuyên trách phòng, chống ma túy ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác chuyên môn được giao; tạo điều kiện cho nhau trong tham dự các hội nghị, hội thảo, tọa đàm có liên quan đến nhiệm vụ phối hợp giữa các lực lượng; phối hợp thực hiện hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền xem xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác phối hợp phòng, chống ma túy…

 

Trách nhiệm của các Bộ, ngành có chức năng trong phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm về ma tuý được quy định rõ tại dự thảo Quy chế, trong đó, Bộ Công an có trách nhiệm: Chỉ đạo lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma tuý chủ động phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng của Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển và Hải quan thực hiện các hoạt động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn, điều tra, xử lý tội phạm về ma tuý ở khu vực biên giới, cửa khẩu và trên biển.

 

Chủ trì, phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan tham mưu Chính phủ xây dựng Đề án Tổng thể kiểm soát ma túy qua biên giới, trong đó thành lập các trạm kiểm soát ma túy công khai (cố định và lưu động) trên các tuyến, địa bàn trọng điểm về ma túy.

 

Toàn văn Dự thảo được đăng trên Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an để lấy ý kiến đóng góp trong thời gian 02 tháng kể từ ngày đăng./.

Văn bản liên quan:
Minh Ngân