Công bố 07 luật, bộ luật được Quốc hội Khóa XIV, Kỳ họp thứ 8 thông qua

Tại Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 luật, bộ luật liên quan đến lĩnh vực lao động, chứng khoán, dân quân tự vệ, kiểm toán Nhà nước...

Theo đó, Bộ Công an đã tổ chức biên soạn tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật, bộ luật, gồm: Bộ luật Lao động năm 2019; Luật Dân quân tự vệ năm 2019; Luật Lực lượng dự bị động viên năm 2019; Luật Chứng khoán năm 2019; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước.

 

Cổng Thông tin điện tử Bộ Công an đăng tải 07 luật, bộ luật nêu trên cùng 07 tài liệu giới thiệu những nội dung cơ bản của 07 luật, bộ luật (được đính kèm dưới đây)./.

 

Văn bản liên quan:
Minh An