Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ làm việc với Công an thành phố Hải Phòng

17/09/2020
Sáng 17/9/2020, Đoàn công tác của Bộ Công an do Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Công an thành phố (CATP) Hải Phòng.

Thời gian qua, CATP Hải Phòng đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các chủ trương của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân TP Hải Phòng về công tác đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), trong đó có công tác tham mưu, công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược, công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc (ANTQ) và công tác hồ sơ nghiệp vụ. CATP đã triển khai nhiều biện pháp, cách làm phù hợp với đặc điểm tình hình ở địa bàn, qua đó góp phần phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

Nổi bật, CATP Hải Phòng đã chủ động tham mưu tích cực, hiệu quả với cấp ủy, chính quyền các cấp ban hành các chủ trương, giải pháp phù hợp chỉ đạo công tác bảo đảm ANTT và xây dựng lực lượng Công an nhân dân; triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ tuyệt đối an toàn các sự kiện chính trị quan trọng diễn ra trên địa bàn. Đẩy mạnh, phát triển ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực công tác công an, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động và chất lượng phục vụ người dân, doanh nghiệp của các lực lượng CATP. Bên cạnh đó, CATP đã tập trung thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã, thị trấn; đến nay, đã bố trí 456 Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh Công an xã tại 141/141 xã. Sau khi triển khai thực hiện chức năng, nhiệm vụ, lực lượng Công an xã đã phục vụ hiệu quả yêu cầu công tác đảm bảo ANTT tại địa bàn cơ sở, làm tốt công tác nắm tình hình, bước đầu đạt được những kết quả tích cực...

Toàn cảnh buổi làm việc. 

 

Công tác xây dựng phong trào bảo vệ ANTQ được quan tâm, đi vào chiều sâu và tiến hành thường xuyên với nhiều biện pháp, giải pháp, gắn kết hiệu quả với các phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, xây dựng nông thôn mới, qua đó phát huy được ý thức tự giác của nhân dân, từng bước xây dựng nền an ninh nhân dân. Công an các đơn vị, địa phương làm nòng cốt, tham mưu duy trì hoạt động hiệu quả 435 mô hình; xây dựng mới 39 mô hình phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ theo định hướng vào các địa bàn, tuyến, lĩnh vực trọng điểm, phức tạp về ANTT.

Mặt khác, công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược được Đảng ủy, Ban Giám đốc CATP Hải Phòng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các thành tựu khoa học - công nghệ vào thực tiễn công tác đảm bảo ANTT. Công tác hồ sơ nghiệp vụ đã nâng cao hiệu quả việc tham mưu và triển khai thực hiện tốt các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ trọng tâm. Việc cung cấp thông tin hồ sơ, tài liệu cho các cơ quan, tổ chức, đơn vị thực hiện đúng quy trình, không để xảy ra sai sót...

Phát biểu tại buổi làm việc, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ ghi nhận những kết quả, thành tích mà CATP Hải Phòng đã đạt được trong thời gian qua. 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ phát biểu tại buổi làm việc. 

 

Đồng chí Thứ trưởng nhấn mạnh, thời gian tới, CATP Hải Phòng cần thống nhất cao về nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng, vị trí của công tác tham mưu; chú trọng tham mưu đúng, trúng, kịp thời, bám sát vào Nghị quyết số 10-NQ/ĐUCA của Đảng ủy Công an Trung ương, Chỉ thị số 09/CT-BCA-V11 của Bộ trưởng Bộ Công an về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu Công an nhân dân trong tình hình mới. Quan tâm triển khai thực hiện Chính phủ điện tử; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực công tác. 

Đối với việc thực hiện chủ trương tăng cường Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, thị trấn cần đủ về số lượng nhưng phải đảm bảo chất lượng; chú ý công tác tập huấn cho lực lượng Công an xã về các kiến thức cần thiết, kinh nghiệm, trải nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ tại địa bàn. Đối với công tác khoa học, nghiên cứu chiến lược, Ban Giám đốc CATP chỉ đạo Thủ trưởng các cơ quan, Công an các đơn vị, địa phương đăng ký đề tài khoa học và các bài viết trên tạp chí... Ngoài ra, CATP Hải Phòng cần nâng cao nhận thức về công tác hồ sơ nghiệp vụ... 

Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ cũng yêu cầu CATP Hải Phòng tăng cường nhận thức về phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ. Nội dung phong trào cần bám sát vào Chỉ thị số 09 của Ban Bí thư khóa XI ngày 01/12/2011 về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 03 ngày 03/6/2016 của Bộ Công an về “Đẩy mạnh công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ trong tình hình mới”; Chỉ thị số 04 ngày 21/4/2014 của Bộ Công an về “Tăng cường xây dựng, củng cố nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới”; Thông tư số 67 ngày 01/11/2012 của Bộ Công an về “Trách nhiệm của Công an các đơn vị, địa phương trong công tác xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ”...

 

Phan Anh
Tìm kiếm
Tin tức - Sự kiện
Liên kết website